March 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
February 24, 2020February 25, 2020

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

7:10 pm: Belly Dance intermediate.

7:10 pm: Belly Dance intermediate.
February 26, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
February 27, 2020February 28, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
February 29, 2020

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.
March 1, 2020
March 2, 2020March 3, 2020

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

7:10 pm: Belly Dance intermediate.

7:10 pm: Belly Dance intermediate.
March 4, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
March 5, 2020March 6, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
March 7, 2020

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.
March 8, 2020
March 9, 2020March 10, 2020

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

7:10 pm: Belly Dance intermediate.

7:10 pm: Belly Dance intermediate.
March 11, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
March 12, 2020March 13, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
March 14, 2020

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.
March 15, 2020
March 16, 2020March 17, 2020

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

7:10 pm: Belly Dance intermediate.

7:10 pm: Belly Dance intermediate.
March 18, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
March 19, 2020March 20, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
March 21, 2020

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.
March 22, 2020
March 23, 2020March 24, 2020

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

7:10 pm: Belly Dance intermediate.

7:10 pm: Belly Dance intermediate.
March 25, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
March 26, 2020March 27, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
March 28, 2020

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.
March 29, 2020
March 30, 2020March 31, 2020

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

6:00 pm: Foundation Belly Dance lessons

7:10 pm: Belly Dance intermediate.

7:10 pm: Belly Dance intermediate.
April 1, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
April 2, 2020April 3, 2020

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.

7:30 pm: Bollywood lessons for kids and adults.
April 4, 2020

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.

10:00 am: Belly Dance beginner to intermediate.
April 5, 2020

Return to calendar